ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)